Behöver vi GMO-träd?

Rapport från informationsmöte om försök med genmodifierad asp
8:e september 2010 Simlångsdalen, Halland

Försöksledare Stefan Jansson hade rest ner från Umeå och inledde med en uppskattad beskrivning av genforskningen och syftet med försöken. Närvarande var representanter från Jordbruksverket, som har utfört en första fältkontroll av försöken. Vidare deltog representanter för Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Miljöpartiet och Simlångsdalens Naturvårdsförening.

Stefan Jansson är angelägen om att föra dialog med alla och vill, som han själv uttryckte det, ha full genomlysning av sina projekt. Debatten var livlig och vidgades till att omfatta även frågor om finansiering, patentering, bolagisering, kommersiellt missbruk av GMO, myndighetskontroll, skogspolitik m.m. En springande punkt är om de genmodifierade trädslagen kan anses få en så avgörande samhällsnytta att det motiverar långsiktiga risker med genspridning.

Behöver vi GMO-träd?

Knappast! svarar t.ex Naturskyddsföreningens ordförande i duell med Stefan. Produktionen kan upprätthållas med nuvarande metoder och det är angeläget med förbättrade föryngringar och forskning om alternativa skogsbruksmetor.

Genmodifierade trädarter tillåts ej i certifierat skogsbruk enligt FSC och PEFC- standard. Det anses att riskerna är otillräckligt utredda och att genförändrade organimer inte är tillräckligt accepterade.

Även många som studerar ekologi och skogsvetenskap är kritiska.

Stefan tror att GMO-träd kanske bäst kan komma till användning som energiträd. Ett troligt scenarium är att större del av skogsmarksarealen måste utnyttjas för produktion av bioenergi och att detta i viss mån kommer att minska den biologiska mångfalden. Han betonar att det kommer att ta mycket lång tid innan ett transgent träd kan tas i bruk.

Hur skall försiktighetetsprincipen beaktas?

Parallella studier av hur genvariationer i vanliga träd sprids i naturen ger upphov till en trolig hypotes.

Långtidsstudier av vad som verkligen händer när nya genmodifierade trädarter sprids i naturen saknas. Det kan inte helt uteslutas att transgena träd uppträder på ett icke önskvärt sätt även efter lång tid.

Naturvårdsverket, som försökt utreda ekologiska effekter av transgena träd, nämner som ex. att det tog 180 år innan ett trädslag som inplanterats från Amerika till Tyskland spred sig invationsartat. Stefan markerade den stora variation av arvsmassan som finns naturligt i våra skogsträd och ansåg tex. att införandet av exotiska parkträd innebär större risker än den genförändrade aspen. Även Jordbruksverkets talesman ansåg att kontrollen av GMO-grödor var rigorös och att vissa ”naturliga” potatissorter och sädeslag innehöll giftämnen och tungmetallrester som aldrig hade blivit godkända i GMO-livsmedel.

Stefans forskning är huvudsakligen inriktad på att med genteknik tillvarata en trädarts egna variationer (cisgener). Stefan gissade att de införda cisgena egenskaperna i försöksaspen förmodligen kunde återfinnas någonstans bland 1000 aspar i vårt skogslandskap.

För att få fram ökad tillväxt har emellertid införts en egenskap från backtrav. Denna egenskap kan förstås aldrig överföras på naturlig väg – en asp och en ört som backtrav kan aldrig korsas och ge upphov till en ny art!

Människan har fått möjligheter att ”uppfinna” nytt liv-nya arter. Med nuvarande patentlag-stiftning kan dessa nya arter förvandlas till enskild egendom. Om vi anser att vi behöver naturen och att vi bara är den sista predatorn som naturen lätt kan undvara finns det skäl att iakta yttersta ödmjukhet och försiktighet med att leka Gud. Utgår vi å andra sidan från föreställningen att vi är skapelsens krona med rätt att utnyttja- eller som nu överutnyttja- jordens resurser finns bara en from förhoppning om att tekniska under som det genetiska trollspöt skall rädda oss. Hittills har de tekniska framstegen helt ätits upp av konsumtionsraseriet. Den dygdiga flickan Spara i Lyckoslanten har förvandlats till den odygdiga lilla glesbygdstanten som handlar alldeles för lite!!

Frågan ställdes om inte en mer vardagsinriktad forskning för att bättre utnyttja befintliga ståndorter kunde ge lika stort och mera direkt resultat. Speciellt pekades på försämrade föryngringar. Många efterlyser ett större forskningsprojekt för att jämföra Hagners kontinuitetsskogsmodell med det förhärskande trakthyggesbruket.

I detta sammanhang kan det vara intressant att veta hur forskningspengar fördelas inom skilda forskningsprojekt – en fråga som är upp tll våra politiker att besvara.

Stefan Jansson stannade kvar länge men många frågor i detta kontroversiella ämne förtjänar att debattteras ytterligare. Idéer väcktes om att anordna ett seminarium och därmed plocka upp Stefans kastade handske och önskan om – full genomlysning. Många väcktes av Stefans forskningsentusiasm och vill lära sig mer.

Bengt Svalander

Läs mer om GMO-träd på ”STOP GE Trees Campaign

Gör Halmstad GMO-fritt!

Gör Halmstad GMO-fritt!
2009-02-02 17:37 – Hallandsposten

av BENGT SVALANDER Halmstad

EU:s miljöministrar har beslutat att regioner och kommuner har rätt att utropa GMO-fria zoner. Halmstad bör använda sig av denna möjlighet.

Viktigast är att en överväldigande majoritet av både bönder och konsumenter i hela Europa säger nej till GMO (genmodifierade organismer). Vi vill inte ha GMO vare sig i jord eller på bord. Tyvärr bortser beslutsfattare och myndigheter från detta.

EU-kommissionen tar in alla genförändrade grödor trots varningstecken om risker för miljö och hälsa. Anledningen är bland annat handelspåtryckningar från USA. ”Ta in Monsantos GM-smörja annars…! En grupp så kallade ”sherpas” har försökt operera hemligt inom EU för att påskynda införandet av GM- grödor i strid mot folkviljan. De har avslöjats, och protokoll från deras möten avslöjar deras ansträngningar att ”ta itu med” den allmänna opinionen i stället för att lyssna till den

(…..)

Användandet av GM-grödor i Halmstad skulle strida mot den policy som beskriver Halmstad som ekokommun. Införandet av GM-grödor innebär på sikt att ekologisk odling omöjliggörs. I USA finns inte längre någon naturlig majs som kan märkas som ekologisk. Halmstad och Sverige har fortfarande möjlighet att säga nej. Östersund är landets första GMO-fria kommun och inspiration till alla som vill följa efter.

Bildandet av GMO-fria zoner och frivilliga överenskommelser mellan bönder och konsumenter att avstå från GM-grödor har nu legaliserats och måste utnyttjas som en möjlighet att värna om ett framtida hållbart jordbruk som kan leverera mat vi vågar äta.

Referenser: ”Svart jord” bok av Gunnar Lindstedt, IAASTD- rapport april 2008, EU-protokoll.

(Läs mer på Hallandsposten)

Monsanto lägger vantarna på våra skogsträd !!

Monsanto lägger vantarna på våra skogsträd !!

Det är hög tid att kritiskt granska genforskningen inom svenskt skogsbruk. Okritiska GMO forskare har hittills bara berömts av skogsmän och okunniga politiker. Professor Ove Nilsson vid Umeå Plant Science Center och SweTree Technologies tog förra året emot Wallenbergpriset för sin genforskning om träd. Som vi sett kan det tom. utdelas nobelpris till de som kan framställa självlysande kaniner . Varför inte självlysande vildsvin så kan vi spara in belysning vid nattjakt!  Nattskumt är också det samarbete som fördjupats mellan Swe Tree Technologies och Mendel Biotechnology, vars viktigaste kund är delägaren Monsanto!

Tillsammans med Mendel Biotechnologies började SweTree Technologies 2007 utvärdera 100 trädgener och deras användning inom skogsbruket. Den marknaden uppskattas ha ett värde på 6 200 miljarder kronor !!!  Det är den marknaden vi tillsammans måste stoppa så den aldrig blir verklighet. Bland ägarna i SweTree Technologies finns i dag skogsföretag som Stora Enso, Sveaskog, Bergvik Skog och Holmen.

Jag vill tacka journalisten Mikael Falk som grävt fram de  uppgifter jag fått löfte att föra vidare från artikel i Skogssällskapets tidning SkogsVärden.

Hoppas vi kan stämma i bäcken och bilda opinion mot framtida Monsantoplantager i svenskt skogsbruk.

——————————

Du sköna nya skog

Träd som växer snabbare, tål skadeinsekter, kyla och översvämningar. Träd med lägre ligninhalt.
Ljuva drömmar för skogsindustrin.
Genetiskt manipulerade organismer (GMO) är verklighet i skogen inom tio år tror vissa.
Men ”Frankensteins träd” måste stoppas, säger kritikerna.

(Läs mer på SkogsVärden)

Myter om genmodifierade grödor och ekologisk odling

Myter om genmodifierade grödor och ekologisk odling

En vida spridd föreställning är att genmodifierade grödor kan spela en avgörande roll när det gäller att försörja världens ökande befolkning och lösa andra stora problem.
Denna myt har byggts upp av genforskare ivrigt påhejade av samvetslösa bolag som Monsanto.  Politiker har hakat på. Inte för att de överlag är så dumma att de tror på alla falska löften, men vem vill inte vifta med ett trollspö för att slippa ta itu med de verkliga problemen i form av ett ohållbart jordbruk och en orättvis handel.
Hur ser framtidsforskare på det internationella jordbruket och betydelsen av genmodifierade grödor?  IAASTD (International Assessment of Agriculture Science and Technology for Development) är en organisation av världsledande forskare som samlades i Sydafrika i april.  Deras slutrapport avfärdar nuvarande inriktning på det globala jordbruket och efterlyser: ”nödvändiga och brådskande åtgärder för att undvika miljöförstöring”. Rapporten fastslår också att: ”Genetiskt förändrade grödor är högst kontroversiella och kommer inte att spela någon väsentlig roll för att lösa problemen med klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, hunger och fattigdom.”. Ingen odlad GM-gröda ger i sig högre avkastning än den ursprungliga. Praktiskt taget all odling av GM-grödor bygger hittills på endast två antibiotiska (mot liv) principer. Växten är motståndskraftig mot gift eller producerar själv gift. Att spruta gift omkring sig är bara ett exempel på vad ekonomerna döpt till ”negativ tillväxt”. Ordet ”tillväxt” är så heligt att det måste behållas när det är ren förlust! Den ”negativa tillväxten” är det pris vi får betala för försämrad miljö och hälsa. Detta pris är nu högre än de marginella, kortsiktiga produktionsökningar som kan uppnås i det kemikalieberoende, industriella, energislukande, storskaliga jordbruket. I dag används tio kalorier för att framställa en kalori livsmedel. Forskarnas lösning är mer småskaliga, resursbevarande jordbruk som tillämpar ekologiska metoder!.
Det leder till en nödvändig analys av myt nummer två.
En vida spridd föreställning gör gällande att avkastningen från ekologiskt jordbruk alltid är lägre än avkastningen från konventionellt jordbruk.
Även denna myt motsägs av senare tids forskning! En rapport från Cambridgeuniversitetet sammanställer mer än 300 studier där konventionellt och ekologiskt jordbruk jämförs. Resultatet av dessa studier blev att en global omläggning till ekologiskt jordbruk  skulle ge mer mat än vad som i dag produceras !!  Resultatet visar inte bara på ökande skördar i utvecklingsländer. Andra positiva effekter är högre grundvattennivåer, bättre jordar, minskad sårbarhet för torka och förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor.

Källor: Rapport från IAASTD i april 2008.   ”Organic agriculture and the global supply” Cambridge University.

Bengt Svalander
Halmstad

Ser du – där borta ligger det GMO fria Sverige

Hej!ser-du-de88890-borta-ligger-det-gmo-fria-sverige

Jag är småbrukare från Halland och medlem i Förbundet Sveriges Småbrukare.

Filmen ”Bullshit” med  Vandava Shiva blev droppen! Sen den visades har jag försökt lära mig mer och hoppas att jag nu har tillräckligt med argument för att göra lite nytta inom nätverket.

Jag är inte van att synas på barrikaderna och ser fram mot hjälp från alla håll!

Hälsningar
Bengt

:::::::::::::::::::::::::::::::::

BULLSHIT – A documentary film by PeÅ Holmquist and Suzanne Khardalian, 2005. 73 min.

Se intervjuer med Vandana Shiva: Problem med genmodifierad mat? (SVT: Planeten)

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 001 andra följare